Virtual Global Digital Services Limited คือใคร

Virtual Global Digital Services Limited ให้บริการทางธุรกรรมแก่บริการเล่นเกมของ 888casino หากคุณประสงค์ที่จะฝากเงินเข้าบัญชีเล่นเกม 888casino บัตรเครดิตของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินจาก Virtual Global Digital Services Limited โดยเงินจำนวนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในใบแสดงรายการของบัตรเครดิต พร้อมระบุคำอธิบายว่า:

vglobal dsl

แต่ในบางครั้งนอกจากคำอธิบายนี้แล้ว คุณจะเห็นชื่อเมืองในใบแสดงรายการของบัตรเครดิตด้วย